Zasada równego traktowania w zatrudnieniu, stanowiąca rozwinięcie zakazu dyskryminacji, zawarta została w art. 183c § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Należy podkreślić, iż dodatkowe kwalifikacje formalne, w tym przypadku, wyższe wykształcenie magisterskie i specjalizacja, mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia konkretnych pracowników jedynie wówczas, gdy ich uzyskanie przekłada się na różny sposób wykonywania przez nich pracy, bądź, gdy przekłada się na większy zakres uprawnień i obowiązków pielęgniarek.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Ustalenie odszkodowania za nierówne traktowanie w wynagradzaniu powinno polegać na porównaniu uposażenia przyznanego decyzją pracodawcy z takimi samymi wynagrodzeniami innych osób, realizujących podobne jak powódka zadania w dłuższej perspektywie czasowej.

Sąd Okręgowy w Lublinie

Kwalifikacje pracownika mierzone poziomem jego wykształcenia lub innymi miernikami (...) nie stanowią samodzielnego kryterium dyferencjacji. Wpływają na ustalenie wynagrodzenia tylko przez ich powiązanie z możliwością wykonywania pracy danego rodzaju. Przy ustalaniu wynagrodzenia za określony rodzaj pracy powinny być uwzględniane najniższe kwalifikacje niezbędne do jej wykonywania.

Sąd Okręgowy w Łodzi